مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • خشکسالی
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 1 (44 آیتم در مجموع)  
Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  64
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7318
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7317
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7316
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7319
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7320
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7324
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7323
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7322
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7321
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7315
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7314
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  61
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  62
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  63
 •  0/5 (0 رای)

Urmia
 • عنوان:  ارومیه
 • تاریخ:  ۸ دی ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  جلال شمس‌آذران
 • شماره آرشیو:  146
 •  0/5 (0 رای)

Urmia
 • عنوان:  ارومیه
 • تاریخ:  ۷ شهریور ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  جلال شمس‌آذران
 • شماره آرشیو:  145
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7312
 •  0/5 (0 رای)

Maharloo Lake
 • عنوان:  دریاچه مَهارلو (دریاچه نمک)
 • تاریخ:  ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  7313
 •  0/5 (0 رای)

Urmia
 • عنوان:  ارومیه
 • تاریخ:  ۹ دی ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  جلال شمس‌آذران
 • شماره آرشیو:  147
 •  0/5 (0 رای)

a child in the ceremony of praying for rain
 • عنوان:  کودکی در مراسم دعای باران
 • تاریخ:  ۱۲ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  مسعود محمدی
 • شماره آرشیو:  6289
 •  0/5 (0 رای)

Urmia
 • عنوان:  ارومیه
 • تاریخ:  ۲ شهریور ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  جلال شمس‌آذران
 • شماره آرشیو:  136
 •  4/5 (1 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۸ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15653
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15656
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15655
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۸ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15654
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15642
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15644
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15639
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۶ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15640
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15643
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15645
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15646
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15647
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۶ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15700
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۵ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15701
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۵ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15702
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16078
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۸ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15699
 •  0/5 (0 رای)

Urumia lake
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۵ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15698
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15658
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15657
 •  0/5 (0 رای)

Drought in North Khorasan
 • عنوان:  خشکسالی در خراسان شمالی
 • تاریخ:  ۸ مرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15652
 •  0/5 (0 رای)

Lake Urmia
 • عنوان:  دریاچه ارومیه
 • تاریخ:  ۵ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  آذین حقیقی
 • شماره آرشیو:  15697
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (44 آیتم در مجموع)