گالری‌ها » شهر و معماری

مرتب‌سازی

صفحه از 8 (404 آیتم در مجموع)

Grave of Ruhollah Khaleqi

 • عنوان: مزار روح‌الله خالقی
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4307x2871

Grave of Morteza Mahjubi

 • عنوان: مزار مرتضی محجوبی
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 2839x4253

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4466x2987

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4372x2917

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 2941x4410

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4548x3034

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 2932x4393

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 3037x4577

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4296x2864

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 2897x4349

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 3071x4612

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 18, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Grave of Forough Farrokhzad

 • عنوان: مزار فروغ فرخزاد
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 3008x4503

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 3168x4752

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 3168x4752

Grave of Forough Farrokhzad

 • عنوان: مزار فروغ فرخزاد
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4556x3037

Grave of Forough Farrokhzad

 • عنوان: مزار فروغ فرخزاد
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 3017x4529

Grave of Morteza Mahjubi

 • عنوان: مزار مرتضی محجوبی
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 2955x4431

Grave of Morteza Mahjubi

 • عنوان: مزار مرتضی محجوبی
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Grave of Morteza Mahjubi

 • عنوان: مزار مرتضی محجوبی
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 2661x3996

Grave of Forough Farrokhzad

 • عنوان: مزار فروغ فرخزاد
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Grave of Forough Farrokhzad

 • عنوان: مزار فروغ فرخزاد
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 3008x4494

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4752x3168

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 11, 2011
 • تفکیک پذیری: 4320x2883

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 4, 2011
 • تفکیک پذیری: 3097x4645

Zahir-od-dowleh cemetery

 • عنوان: گورستان ظهیرالدوله
 • تاریخ: نوامبر 4, 2011
 • تفکیک پذیری: 3168x4752

Taq Bostan

 • عنوان: طاق بستان
 • تاریخ: مارچ 25, 2017
 • تفکیک پذیری: 5184x3456

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5760

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5760

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 2967x3840

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 5760x3840

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5760

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5760

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 5760x3840

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5579

Dowlat Abad Garden‌

 • عنوان: باغ دولت آباد
 • تاریخ: ژوئن 15, 2015
 • تفکیک پذیری: 3840x5760

باغ دولت آباد یزد

 • عنوان: Dowlat Abad Garden‌
 • تاریخ: مارچ 22, 2012
 • تفکیک پذیری: 3000x2000

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5428x3619

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5027x3351

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648

Makki Mosque

 • عنوان: مسجد مکی
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 5472x3648
صفحه از 8 (404 آیتم در مجموع)