گالری‌ها » زندگی روزمره و مستند RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 28 (1305 آیتم در مجموع)   بعدی »
Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18893
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18896
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18895
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18894
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18892
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18891
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18890
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18889
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18888
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18887
 •  0/5 (0 رای)

Part of the wedding ceremony of the Turkmen tribes
 • عنوان:  قسمتی از مراسم عروسی اقوام ترکمن
 • تاریخ:  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18886
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18792
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18790
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18788
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18787
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18783
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18782
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18779
 •  0/5 (0 رای)

veresk historical bridge
veresk historical bridge
 • عنوان:  پل تاریخی ورسک
 • تاریخ:  ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ولی الله سابقی سارویی
 • شماره آرشیو:  18776
 •  0/5 (0 رای)

a snowy day in Sa'd al-Saltaneh Qazvin
 • عنوان:  یک روز برفی در سعدالسلطنه قزوین
 • تاریخ:  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  صبا خوانساری
 • شماره آرشیو:  18701
 •  0/5 (0 رای)

A snowy day in qazvin
 • عنوان:  یک روز برفی در قزوین
 • تاریخ:  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  صبا خوانساری
 • شماره آرشیو:  18700
 •  0/5 (0 رای)

A snowy day in Qazvin
 • عنوان:  یک روز برفی در قزوین
 • تاریخ:  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  صبا خوانساری
 • شماره آرشیو:  18702
 •  0/5 (0 رای)

A snowy day in qazvin
 • عنوان:  یک روز برفی در قزوین
 • تاریخ:  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  صبا خوانساری
 • شماره آرشیو:  18699
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18443
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18442
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18441
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18440
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18439
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18438
 •  0/5 (0 رای)

Amjadieh
 • عنوان:  امجدیه
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  18437
 •  0/5 (0 رای)

the portrait of man in Zhivar village, Kurdistan
 • عنوان:  تصویر یک مرد در روستای ژیوار ,کردستان
 • تاریخ:  ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  ساجد حق شناس
 • شماره آرشیو:  16173
 •  0/5 (0 رای)

carpet
 • عنوان:  فرش
 • تاریخ:  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16101
 •  0/5 (0 رای)

Fisherman
 • عنوان:  ماهیگیر
 • تاریخ:  ۳۰ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16100
 •  0/5 (0 رای)

Fath Ali Shahi Caravanserai in Nowruz 97
 • عنوان:  کاروانسرای فتحعلی شاهی در نوروز97
 • تاریخ:  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16099
 •  0/5 (0 رای)

Fath Ali Shahi Caravanserai in Nowruz 97
 • عنوان:  کاروانسرای فتحعلی شاهی در نوروز97
 • تاریخ:  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16098
 •  0/5 (0 رای)

Fath Ali Shahi Caravanserai in Nowruz 97
 • عنوان:  کاروانسرای فتحعلی شاهی در نوروز97
 • تاریخ:  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16096
 •  0/5 (0 رای)

Fath Ali Shahi Caravanserai in Nowruz 97
 • عنوان:  کاروانسرای فتحعلی شاهی در نوروز97
 • تاریخ:  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16095
 •  0/5 (0 رای)

Fath Ali Shahi Caravanserai in Nowruz 97
 • عنوان:  کاروانسرای فتحعلی شاهی در نوروز97
 • تاریخ:  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16094
 •  0/5 (0 رای)

tourist in Gonbad-e Qabus
 • عنوان:  توریست در برج گنبد قابوس
 • تاریخ:  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16084
 •  0/5 (0 رای)

Gonbad-e Qabus
 • عنوان:  برج گنبد قابوس
 • تاریخ:  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16082
 •  0/5 (0 رای)

Gonbad-e Qabus
 • عنوان:  برج گنبد قابوس
 • تاریخ:  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16081
 •  0/5 (0 رای)

the bazaar of Qom
 • عنوان:  بازار قم
 • تاریخ:  ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16080
 •  0/5 (0 رای)

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani
 • عنوان:  مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ:  ۲۱ دی ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  مجید پرست‌تاش
 • شماره آرشیو:  16066
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 28 (1305 آیتم در مجموع)   بعدی »