گالری‌ها » آرشیو تاریخی و اسناد

مرتب‌سازی

صفحه از 5 (225 آیتم در مجموع)

Bandian Fire Temple

 • عنوان: محوطه باستانی بندیان
 • تاریخ: ژانویه 1, 2019
 • رزولوشن: 5376x3040
 • آی دی: 18757

Statue of Satatrkhan

 • عنوان: مجسمه ستارخان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 1151x1841
 • آی دی: 18728

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 1251x1871
 • آی دی: 18727

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2535x1970
 • آی دی: 18715

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 5000x3726
 • آی دی: 18711

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3468x2537
 • آی دی: 18722

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 1201x1861
 • آی دی: 18721

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2126x1500
 • آی دی: 18720

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 4000x2747
 • آی دی: 18713

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 1986x2960
 • آی دی: 18712

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 5455x7637
 • آی دی: 18710

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 5000x3820
 • آی دی: 18709

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 8148x5944
 • آی دی: 18708

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3588x2656
 • آی دی: 18726

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3528x2620
 • آی دی: 18725

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 1931x1311
 • آی دی: 18724

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3677x2668
 • آی دی: 18723

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2421x1812
 • آی دی: 18718

The Azerbaijan Democratic Party

 • عنوان: فرقه دموکرات آذربایجان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 4000x2700
 • آی دی: 18717

Prime Minister Rajai

 • عنوان: محمدعلی رجایی
 • تاریخ: اکتبر 17, 1980
 • رزولوشن: 3150x3993
 • آی دی: 9091

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3426
 • آی دی: 18378

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3495x3500
 • آی دی: 18377

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3500
 • آی دی: 18376

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3464x3500
 • آی دی: 18375

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3447
 • آی دی: 18374

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3479
 • آی دی: 18373

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2802x3500
 • آی دی: 18372

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2501x3500
 • آی دی: 18371

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x2801
 • آی دی: 18370

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2818x3500
 • آی دی: 18369

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3499x3500
 • آی دی: 18368

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3489
 • آی دی: 18367

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3500
 • آی دی: 18366

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2774x3500
 • آی دی: 18365

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2470x3500
 • آی دی: 18364

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x2759
 • آی دی: 18363

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2781x3500
 • آی دی: 18362

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2799x3500
 • آی دی: 18361

Mohammad-Reza Shajarian

 • عنوان: محمدرضا شجریان
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2938x3500
 • آی دی: 18360

Naser Malek Motiei

 • عنوان: ناصر ملک‌مطیعی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3474x3500
 • آی دی: 18339

Naser Malek Motiei

 • عنوان: ناصر ملک‌مطیعی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3067x3500
 • آی دی: 18334

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3325
 • آی دی: 18359

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3449x3500
 • آی دی: 18358

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3459x3500
 • آی دی: 18357

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3476
 • آی دی: 18356

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3500x3302
 • آی دی: 18355

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3410x3500
 • آی دی: 18354

Mohammad Ali Fardin

 • عنوان: محمدعلی فردین
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3499x3500
 • آی دی: 18353
صفحه از 5 (225 آیتم در مجموع)