بهمن شهبازی


صفحه از 1 (31 آیتم در مجموع)  
Kurdish Nowruz Dance
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان
 • تاریخ:  ۱ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  181
 •  5/5 (1 رای)

Kurdish girls dance in celebrating Nowruz
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۶ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  167
 •  0/5 (0 رای)

Traditional wedding in Kurdistan
 • عنوان:  عروسی محلی در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۱۴ دی ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  81
 •  0/5 (0 رای)

Nowruz in Palangan Village, Kurdistan
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  170
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish dance for Nowruz
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۹ اسفند ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  153
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish dance for Nowruz
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۴ فروردین ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  157
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish dance for Nowruz
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۴ فروردین ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  155
 •  0/5 (0 رای)

Nowruz in Kurdistan
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان
 • تاریخ:  ۲ آذر ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  88
 •  0/5 (0 رای)

Selor Waterfall in Marivan
 • عنوان:  ابشار سلور در مریوان
 • تاریخ:  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  682
 •  0/5 (0 رای)

water lilies on Zarivar lake
 • عنوان:  نیلوفرهای دریاچه زریبار
 • تاریخ:  ۱۲ خرداد ۱۳۸۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  523
 •  0/5 (0 رای)

Traditional wedding in Kurdistan
 • عنوان:  عروسی محلی در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۱۴ دی ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  80
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish girls picking flowers
 • عنوان:  دختران کرد
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  89
 •  0/5 (0 رای)

Sunset in Lake Zarivar
 • عنوان:  غروب دریاچه زریبار
 • تاریخ:  ۲۷ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  497
 •  2/5 (1 رای)

Uraman Takht
 • عنوان:  هورامان تخت
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  524
 •  0/5 (0 رای)

Uraman Takht village in Kurdistan
 • عنوان:  روستای اورامان تخت کردستان
 • تاریخ:  ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  512
 •  0/5 (0 رای)

Winter in Uraman Takht
 • عنوان:  زمستان در هورامان تخت
 • تاریخ:  ۱۶ بهمن ۱۳۸۸
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  509
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish people in Iran
 • عنوان:  کردستان ایران
 • تاریخ:  ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  79
 •  0/5 (0 رای)

Kurdish dance for Nowruz
 • عنوان:  جشن نوروز در کردستان ایران
 • تاریخ:  ۴ فروردین ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  156
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12314
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12274
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12313
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۶ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12714
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12272
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12279
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12273
 •  0/5 (0 رای)

Kurdistan Region Referendum
 • عنوان:  رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12280
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۷ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12715
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۶ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12712
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12716
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12717
 •  0/5 (0 رای)

International Indigenous Games Festival in Marivan
 • عنوان:  بازی های بین المللی بومی محلی در مریوان
 • تاریخ:  ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  بهمن شهبازی
 • شماره آرشیو:  12718
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (31 آیتم در مجموع)